En ny tankeretning

Om hvordan partiklene i eksistensen danner forskjellige bevisste energiformer
Innholdet på denne websiden har blitt endret i takt med forfatterens økende kontakt med universell bevissthet.

Introduksjon  *  Hjem  *  Vår dyrebare Jord  *  Partiklenes dans  Frigjøringsnøklene  *  Egenskaper for fred  *  Hva du kan gjøre *  Butikk


Alt i eksistens består av de samme små "byggesteiner"
, LYSPARTIKLER. Partikler spinner på mange forskjellige måter og har mange forskjellige oppgaver. Selv partiklene som utgjør stein er lyspartikler. Det er deres spinnemønstre som gjør at vi oppfatter fysisk materie som fysisk. Lyspartiklene som utgjør den bevisste delen av mennesket (tanker og følelser) har det samme opphav som partiklene som spinner i atomer.

Sinnet vårt er en klase av partikler som er plassert midt inne i hodet. Klasen har et visst mønster for å kunne fungere og for å være i stand til å resonnere logisk. Sinnet er forbundet, ikke bare til hjernefunksjonen, men til hele kroppens energisystem.

Tankeenergi er energien som gir impulser som dirigerer partiklene slik at de "utfører" skaperverket på alle nivå. Den er altså sendt ut fra partikler i klaser, enten som menneskets sinn eller i sinnet til sjelens struktur. Hvis vi har et klart sinn når vi dør, blander klasen i sinnet seg med sjelens sinn slik at sinnet blir med oss videre. Mer om dette lenger ned.

Sjelen befinner seg midt i brystet, men vibrerer samtidig i alle cellene i kroppen, forbundet gjennom energisystemet. Sjelepartiklene har en enorm kapasitet til å kunne operere på tvers av tid og rom.

LIV startet fra enkeltpartikler som en gang i en fjern fortid oppdaget at gjennom samarbeid og ved å gruppere seg, var de i stand til å danne vesener. De første partiklene som gjorde dette var de store mestrene i vår galakses sjele-essenser. De gamle universene* utgikk altså fra én partikkels forståelse av eksistens. Det univers som nå blir etablert, bygger både på de gamle mestres visdom samt fruktene av de erfaringer som menneskeheten har gjort.

Er univers her betegnelsen på en bevissthetsforståelse, en oppfatning som alle partikler innenform et område har. det finnes mange univers i Kosmos.

Eterisk energi.

Denne energien danner en lysstruktur som ligger i hver eneste celle i menneskekroppen. Det er denne eteriske kroppen vi reiser videre med når vi dør. Alle individer i alle høyere dimensjoner som har kropp, har kropper av eterisk energi. De høyere dimensjonene, som noen få av oss kan se eller skimte, består av slike lysstrukturer.
I denne energiformen går partiklene i sirkelbaner som danner mønstre av blomster. På figuren til venstre ser du et eterisk "celle". Mønsteret dannes slik:

1 sirkel i sentrum.  Ut fra denne går 6 sirkler med samme radius, som alle har sentrum på den første sirkellinja. De møtes altså alle i sentrum og  danner et mønster med 6 "kronblad". Til sammen 1+6 sirkler danner grunnmønsteret.  Dette kalles for Livets-Blomst-mønsteret.

I den fysiske virkeligheten, på de lavere plan av skapelse, beveger partiklene seg rundt kjernen begge veier slik vi kjenner atommodellen. Lyspartiklene som danner eterisk energi, går i baner med sola og partiklene går fra den ene sirkelen til den neste, de samarbeider med hverandre slik at de til sammen danner strukturer som den på bildet.

Når vi er i fysisk form, får sinnet vårt en visshet om hvem vi er. Vi oppfatter oss selv som det mennesket vi er i vår fysiske kropp. Ved å gjøre det, er våre egne tanker og følelser med og danner formen på den eteriske kroppen. Den eteriske kroppen er først og fremst knyttet til sjelen, slik at det er viktig å føle oss som oss selv, gjerne som unge og spreke! Sinnet og sjelen sender beskjeder til partiklene som skaper strukturen, slik at når vi dør, vet vi nøyaktig hvem vi er! Det er viktig å ha god selvfølelse! Den eteriske energien har mottatt mange impulser fra tankene våre fordi vi kan se og oppleve den fysiske kroppen.  De fleste eldre mennesker føler seg unge slik at den eteriske kroppen er en mer ungdommelig kropp. Den eteriske kroppen har en grunnform. Når vi dør, tar vi med oss en eterisk kropp som ser ut som vår oppfatning av oss selv. 

I selvet er det én partikkel i midten. Det er sjeleessensen

I Sjeleenergi eller følelses-energi går partiklene går i kuleformede baner. Man kan forklare det som Livets Blomst i 3D. Forestill deg en ensartet kule der det er plassert like store kuler rundt og gjennom, etter det samme prinsippet som ovenfor. (Se bildet til venstre). Det vil da bli plass til 12 kuler rundt den første kula etter det tilsvarende prinsippet, slik at du kan tenke deg at det dannes en tre-dimensjonal Livets Blomst. Mesterene viser meg at i hver kule er det 12 partikler som går i12 baner.

I hver kule er det 12 partikler som spinner i 12 baner etter hverandre slik at det oppfattes som en kule. Det utgjør en sjelekomponent som inneholder en egenskap.

Midt inne i den innerste kula, som altså er dannet av 12 partikler, befinner det seg én partikkel. Det er sjele-essensen. Den er styrende partikkel for hele personens liv.
Alle de andre partiklene som personen består av, har kunnskapen og oppfatningene som den sentrale partikkelen har.


Om du tenker deg at det er et lag kuler utenpå de 12 som ligger rundt den første, vil det bli 60 kuler! Om du gjør det samme en rad til, blir det 300 kuler. Slike sjelekuler kan du se på bildene lenger ned.

I skaperverket er det mange nivå av eksistens av energi som ikke er kjent for menneskelige øyne. Det fins 12 dimensjoner og innenfor hver dimensjon er det 12 lag av vibrasjon. Disse er bestemt av sjelens nivå, avhengig av hvor langt vi har kommet som individ; hvor mye vi har lært og utviklet oss. Det er samtidig antall "kronblad" i livets blomst og den geometriske strukturen inne i den eteriske kula som danner frekvensmønstret i den enkelte dimensjonen. Dette er ikke bare en intelligensmessig utvikling, men mer en utvikling en helhet av innsikt i eksistensen; i forhold til sjeleenergi; kjærlighet, glede, respekt, rettferdighet og en lang rekke egenskaper av visdom som leder til gode liv.

 

ALT er fra opprinnelsen oppstått av hvitt lys, lyspartikler som kan spinne på mange forskjellige måter. Alt ER bevisst.
Bevissthetspartikler har utgått fra det hvite lyset som vibrerer på en meget høy frekvens, som vårt sollys, et lys som vi vet inneholder hele spekteret av farger.

Jeg har funnet ut at alt som finnes besto egentlig fra opprinnelsen av, av den samme type partikler som former alle de forskjellige energier på forskjellige måter. De spinner i forskjellig tempo på forskjellige nivå av skaperverket.

Partikler som vi kjenner som elektroner og en rekke andre navn, opptrer på forskjellige måter slik fysikerne oppfatter dem. De har gitt dem mange forskjellige navn. Det er måtene de spinner på som får fysikerne til å oppfatte dem som forskjellige.  Partiklene som vi kjenner fra fysikernes studier er partikler som danner materien er spesialister på nettopp det! De har bevissthet om alle grunnstoffene og kan spinne fra den ene til den andre forbindelsen fordi de kjenner til alle kombinasjonene av spinn - gjennom sin bevissthet! Dette skjer faktisk i de biologiske prosessene i oss mennesker hele tida. Partiklene som danner liv har en enorm kunnskap i seg fordi de spinner både i fysisk energi og i bevissthets-energi. 

Det er imidlertid slik at partiklene som danner materie også kan lære seg å bli bevissthetspartikler som har høyere frekvens og annerledes spinnemønstre. Det skjer når et menneske trener gjennom å forløse sin sjel og/eller å spinne/visualisere livets-blomst kuler. Partiklene i atomene lærer seg å spinne som eterisk energi.

Livsenergien som eksisterer i alt levende i tilværelsen består av gyllent hvitt lys, som er den rene kjærlighetens, gledens og stolthetes fargefrekvenser. Livsenergien har til nå ikke vært mulig å måle med de instrumenter som finnes. Man kan også si det slik, at det ikke bare er på grunn av den høye vibrasjonen, men på grunn av måten vi tenker på. Den lineære oppfattelsen og gamle vitenskaplige regler om bevisførsel og objektivitet begrenser oss. Vi trenger å åpne opp for informasjonen som kommer gjennom intuisjonen slik at vi kan ta inn partikkelbevisstheten direkte. Ved å vite hvordan partiklene danner eksistensen, vil vi være i stand til å forstå mye mer i framtida. Energien som har hersket over oss som "gud" har forhindret det. Den ville ikke vi skulle vite sannheten. N¨å vokser det imidlertid fram en sann forståelse av eksistensen.

Vi bruker altså det hvite lysets partikler hele tida til alle slags formål. De skifter spinnemønster og farge hva de spinner som. Alle partikler er bevisste på den måten at de har evne til å gruppere seg selv i alle slags eksisterende former når de er gitt impulser.  Det er på tide å takke partiklenes fantastiske evner og egenskaper for at de er LIVET! Det var mestre som selv besto av partikler som en gang i tidenes morgen kom til planeten og begynte å utvikle liv gjennom å programmere partikler og forsegle programmeringene. Senere har dessverre vesen som ikke har vært av god karakter programmert menneskeheten på måter som gjør at livet er slik det er i dag. Disse mørke kreftene blir nå beseiret slik rettferdighet og sannhet kommer fram. Da kommer de gamle mestre til å bli "synlige" på måter vi enda ikke kan se.

Som mennesker opplever vi oss selv som individuelle skapninger. Vi har fri vilje innenfor rammen av den menneskelige erfaringsreisen av tid og rom. Vi bor i fysiske kropper i fysiske miljøer. Vår bevissthet er imidlertid del av en stor universell bevissthet som er i sterk endring, og som vi må åpne opp for. Innenfor denne bevisstheten fins et enormt mangfold av former, også former som ikke kjent av det menneskelige øye, som har utviklet seg gjennom evolusjonen, gjennom syklene av galaktisk tid.

På den måten er vi deler av en enormt stor "energiorgansime", og har tilgang på de samme evnene som den energien, men vi er altså samtidig individer. Vi er sjeler. Vi er sinn fordi vi har tanker. Vi er alle mulighetene innenfor den organismen som vi er deler av.

- Altså har vi også ansvar for vår egen "celle" i denne fantastiske universelle "kroppen". På den måten influerer hvert eneste valg vi gjør på helheten. Alt består av partikler som former Livet.

Eterisk energi

Den fysiske kroppen har en "dobbel" som eksisterer i det samme "rommet". Hver celle har en tilsvarende livets-blomst-kule av eterisk energi. De to cellestrukturene har forskjellige oppgaver i kroppen. Kopien av eterisk energi har samme form, men er en lysstruktur. Vi har alle sammen en eterisk kropp som består av en annen slags "atomer" som ikke er atomer, men kuler strukturert som Livets blomst.

Partiklene organiserer seg ifølge vår oppfatning av oss selv, av våre egne tanker og følelser om oss selv. (Tankene våre er alltid skapende energi.) I den eteriske energien spinner lyspartklene i medsols sirkler etter prinsippet på bildet: Sirkler med like stor radius som danner et "evighetsmønster." Partiklene spinner i en sirkel av gangen og etter en bestemt rekkefølge. Det er alltid en partikkel i hver sirkel. Det er ingen partikler som danner kjerne i disse kulene slik det er i atomer.

Den eteriske kroppen er den kroppen vi tar med oss når vi dør. Vi forlater den fysiske kroppens atomer for å la den løses seg opp og la partiklene gå tilbake til grunnstoffenes atomer, tilbake til substansen i jorda hvor de en gang kom fra.

Livet i de dimensjonene som vi lever i etter livet på jorda består av eterisk energi. I disse dimensjonene opplever vi ikke å kunne ta på hverandre og vi opplever ikke å snakke med ord, f. eks. Det er verdener av denne subtile energien og der vi kommuniserer med hverandre med tanken. Det er verdener av letthet. En person som opplever en ut-av kroppen-opplevelse, opplever å reise med den eteriske kroppen utenfor den fysiske kroppen, uten å ble atskilt fra det fysiske. Det samme skjer når folk har nær-døden-opplevelser. Det finnes en energistreng av livskraft som binger personen tilbake til det fysiske livet. Med mindre han/hun velger å forlate Jordeplanet.

Sjeleenergi

Den andre energiformen i mennesket som jeg vil fortelle om, er sjeleenergi. Den består også av de samme lyspartiklene som spinner i visse mønster. - Men denne energien spinner i et 3-dimensjonalt Livets Blomst - mønster, slik som beskrevet øverst på sida. Den innerste er en kule, et vil si partikler som spinner i en kuleform - deretter er det plass til 12 like store kulebaner rundt, som går gjennom sentrum av den første etter det tilsvarende prinsippet. Prøv å se for deg disse like store kulene som går halvveis inn i hverandre. Tilsammen danner alle skjæringspunktene en 3D "lotusblomst" med 12 kronblader.

I Østens tradisjon oppnår vi et nye kronblad i vår sjels lotus når vi forløser traumer, går gjennom erkjennelser, tilgir og setter oss fri fra smerte slik at vi får ny innsikt. (Vi setter oss samtidig fri fra karma - energibindinger til andre mennesker, som f.eks. skyldfølelse) Vi oppnår seier over de negative tankene. Lærer oss mer og mer å leve i kjærlighet. Da legger det seg nye partikler inn i vår sjel slik at sjelen blir større og vi utvikler oss som individ.

Det ikke-lineære perspektivet for en mestersjel er vanskelig å fatte. Det er slik at en mester kan være mange steder på en gang fordi mesterne ikke forholder seg til tid. Derfor er forståelsen av partiklenes natur viktig. Det er nemlig partiklenes evne til bevissthet som gjør at en mesters vibrasjon kan være til stede i hele universet samtidig. Likevel kan han/hun være mer til stede hos noen, slik som her.

Sjelens natur

Det at sjelen ekspanderer kan vi også selvfølgelig oppleve i meditasjon - og utvide bevisstheten. Det gjør vi altså sammen med sjeleenergien. Etter hvert som vi forløser vår emosjonelle bagasje får vi stadig større evne til å føle sjelens ekspansjon, selv når vi er i fysisk kropp. Nå vi opplever at vi ER kjærlighet - ER vi vår sjel.

Hvordan sjeleenegien eksisterer i kroppen og hvordan den former livene våre. 

Livskraften eksisterer i energisystemet, det som er kjent som chakrasystemet og meridiansystemet fra naturmedisin og østens medisin og kultur. Sjeleenergien hos mennesker er er direkte knyttet til de fysiske cellene i kroppen gjennom det samme systemet slik at følelsene våre er knyttet til hver celle. Den er også knyttet til sinnet vårt ved hjelp av en komplisert datamaskin, hjernen. Hos de fleste mennesker er sjelen inne i kroppen hele tiden.

Sjelen har sin egen natur, sitt eget trossystem, sine egne verdier som er basert å den høyeste form for eksistens. Kjærlighet og glede er kjernen. Sjelen har faktisk sine egne tanker. Det er sjelens tanker som er reflektert gjennom kroppen. Det er sjelens tanker som utgjør det ubevisste sinnet. Når vi har opplevd avvisning, får skyldfølelse eller blir redde, er det dette nivået i oss som skaper blokkeringer i livskraften og dermed skaper sykdom. Det er tanker som ikke er i harmoni med den rene kjærligheten som livskraften representerer. Mer Sjelen uttrykker det ubevisste nivået i oss.

Jo mer vi undertrykker følelsene våre, jo mindre forbindelse har vi med denne delen av oss selv som gir oss meningen med livet. Da lever vi med den mentale delen av oss selv og tar tankebaserte avgjørelser, ofte farget av det andre har sagt og mener.

Sjelene våre kommuniserer imidlertid fra dette ubevisste laget av oss. Den tidløse sjelens energi sender ut budskap om smerten som vi har opplevd. Dette er også skapende energi slik som våre bevisste tanker er skapende. Disse ubevisste budskapene når menneskene rundt oss på ubevisst nivå og de går ut i universet som energi som tiltrekker situasjoner som skjer i livene våre.

Så hvis sjelen min gjentar: "Jeg er ikke bra nok som den jeg er" fordi jeg en gang følte meg nedvurdert på skolen, vil jeg komme til å oppleve liknende situasjoner på nytt fordi energien skaper akkurat det som blir endt ut. Jeg opplever situasjoner der jeg føler at jeg ikke er bra nok. For å sette meg fri, må jeg akseptere følelsen i situasjonen, tilgi, og gi slipp, slik som beskrevet på sidene om Frigjøringsnøklene.

Det er også på den samme måten fysisk smerte oppstår. Når sjelens smerte repeterer smertefulle følelser, representerer det energi som ikke er i harmoni med livskraftens energi og dermed får ikke cellene energi til å utføre sine funksjoner. Når vi får fysiske smerter er det et signal til oss om at det finnes en smertefull følelse vi trenger å forløse! Så om du får vondt i hjertet, kan det hende at sjelen din roper; det er ingen som er glad i meg! Da trenger du å akseptere at du føler at det er ingen som er glad i deg... og tilgi at du føler det slik - og tilgi den som ga deg følelsen - for da kan du gi slipp på følelsen og sjelen din kan innse at den er kjærlighet...

Det er ikke nok å gjøre det én gang, men hver gang følelsene dine blir aktivert - og gå tilbake til de minnene som skapte sårene  - da setter du deg fri litt etter litt.


Fotografier som viser sjeleenergi

For mange år siden, lærte jeg å se sjeleenergi som Livets Blomst kuler av min lærer i universell geometri, Alton Kamadon. Han kalte dem kjærlighetshologram. Jeg har fått "opplæring" fra en mester om forskjellen på eteriskenergi og sjeleenergi., slik som beskrevet ovenfor. De vibrerer med mange farger når man ser dem på sjelenivå, alt etter graden av kjærlighet og den egenskapen de representerer i det enkelte individ.

Bildet av sjeleenergien er et forstørret utsnitt av et bilde tilsendt av Randi Lange Reinhoff fra Kråkerøy. Hele bildet kan du se nedenfor.  Mange flere fotografier som er tatt av Randi og hennes mann Hans, finner du nedenfor.

 

 
   

Flere bilder tatt i Karnaktempelet i Egypt samtidig med bildet lenger opp.  Her er Randis mann på samme stedet.

   

Dette er ikke ment å være et bilde av sjeleenergi, men et bilde av hieroglyfene og bildene på veggen!

Legg merke til at en av sjelene som er til stede i bildet er rød-fiolett. Det er til stede en sjel med  ensidige egenskaper.

   

På utsiden av Karnaktempelet

   

Dette bildet er fra en reise som Randi og Hans gjorde til India

   

 

 
   

Kyr i skumringen.

Dette er gruppesjelen til kyrne. Den er samtidig gruppesjelen til alle kyr.  Metatron forteller at en gruppe sjeler av en rase er overalt på planeten. Når dyr er behandlet med respekt og kjærlighet, er den tilstede med den som deres kjærlighet for oss.

Kyr kan også bli besjelet av mennesker som er glad i dem, slik vi kan med alle dyr. Da opplever de å bli individuelle.

   

Bilde som vi har mottatt fra Gerd Eva fra Lalm i Ottadalen. Her er det mange Livets Blomst hologrammer på et tilsynelatende "dødt" sted i naturen.  Metatron sier det er kjærlighetsenergi! Han sa at på denne plassen bor det mange alver. I tillegg er det på bildet sjeleeneri fra hennes eget energifelt.
   

Et bilde jeg tok på en gate i Hydrabad i India.  En travel ettermiddag med mange mennesker.


De tre fotografiene nedenfor er tatt i slutten av mars 2003 av en dame fra Kanada på en tur med en gruppe Melchizedek Method mennesker. Vi var 211 mennesker med Alton Kamadon som vår leder.  Jeg har hentet dem fra Melchizedek Method's hjemmeside og var tatt av en dame dra Kanada. Siden jeg var til stede ved disse anledningene, kan vi bekrefte at det var en enorm glede og kjærlighet i gruppen mens vi reiste fra sted til sted i Egypts mange gamle templer og steder.

Gjennom det utmerkete reiseselskapet Quest Travel i Egypt hadde vi spesialtillatelse til å komme inn i området ved Sfinxen. Dette bildet er tatt rett etter en aktivering/meditasjon som inneholdt spinning av Livets Blomst kuler.

Det neste bildet er tatt samtidig. Alton, vår leder og Omashar, vår musiker er i ferd med å avslutte aktiveringen.

Alton gikk over til andre siden i november samme året.

   

 

Han har vist mesterne på høyeste dimensjon å forstå hvordan moderne mennesker tenker!  Dette har vært nødvendig for å gjøre mesterne i stand til å lede oss inn i den nye æra.

   

Dette er Johnny Bårdvik fra Mo i Rana inne i ett av templene langs Nilen.

Bildet var tatt like etter en aktivering/frekvensheving ved å spinne holografiske kuler med blomstermønster. Som du kan se er det en kjærlig atmosfære blant deltakerne fra hele verden der alle umiddelbart klemte hverandre.

Du skulle nesten tro at Johnny vet om sjelekulene... :)  Han er simpelthen veldig glad og smiler til fotografen! Kulene er vår multipliserte kjærlighet og glede.